Regulamin Konkursu

Strona główna » Zdrowie i uroda » Regulamin Konkursu

wielkość tekstu: A | A | A

dodano: 27 sierpnia 2019, czytano: 578 razy, autor: Dominika Tworek

komentarzy: 0

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym przez Dominikę Tworek na stronie o nazwie www.dominikatworek.pl , celem konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe, w którym do wygrania są kosmetyki marki Cztery Pory Roku.

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polski.

1.3. Organizatorem Konkursu jest osoba prywatna tzn. Dominika Tworek.

1.4. Fundatorem nagród jest Pharma C Food siedzibą w Niepołomicach, ul. Mokra 7, 32-005, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111557, NIP: 6830008347, REGON: 350635204

1.5. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

1.6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. 

1.7. Celem Konkursu jest promocja marki Cztery Pory Roku.

1.8. Konkurs trwa od 15.08.2019 do 18.08.2019 godz. 12:00 (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”). 

1.9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20.08.2019 r. do godziny 17:00, na stronie Konkursowej.

1.10. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.instagram.com/dominikatworek/?hl=pl (dalej „Strona Konkursowa”) na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). Regulamin jest również dostępny na Stronie www.dominikatwore.pl

1.11. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników Konkursu – do których stosuje się go w całości, jak i – odpowiednio – innych użytkowników Konkursu, do których w szczególności stosuje się wprost postanowienia sekcji 4 i 7 niniejszego Regulaminu.

1.12. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Szczegóły przetwarzania danych osobowych uczestników znajdują się w Sekcji 9 Regulaminu. 

 

Sekcja 2. Uczestnicy

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Instagram – zwanej w Regulaminie „Uczestnikiem”.

2.2. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora, Koordynatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest:

2.4.1. spełnienie warunków określonych w pkt. 2.1-2.3 powyżej w określonych terminach trwania konkursu; 

2.4.2. zgłoszenie Pracy Konkursowej w sposób wskazany w sekcji 4. Regulaminu;

2.4.3. zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu;

2.4.4. spełnienie warunków Regulaminu.

2.5:

  1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu, które zostaną mu przesłane w wiadomości prywatnej (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu prawidłowej organizacji i realizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wysyłki nagród, rozpatrywania reklamacji.
  3. 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji.Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż  z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
  6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  7. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.”

 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu

3.  

3.1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

3.1.1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;

3.1.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych;

3.1.3. wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu

3.1.4. udziela zezwolenia (dalej jako Licencja wyłączna) na zasadach określonych w pkt. 6.2 Regulaminu.

3.1.5. praca konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.

3.2. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymienionych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie. 

3.3. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu.

Sekcja 4. Zasady

4.  

4.1. Konkurs polega na zamieszczeniu komentarza pod postem konkursowym na profilu Instagramowym https://www.instagram.com/dominikatworek/?hl=pl zwanego dalej ,,Pracą konkursową”. W komentarzu należy odpowiedzieć na pytanie: Co lubię robić w wolnej chwili i co mnie relaksuje? Organizator wybierze najciekawsze, najbardziej kreatywne zgłoszenia. Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu komentarza pod postem konkursowym powinno być zgodne z tematem niniejszego konkursu.

4.2. Każdy Uczestnik może dodać w ramach Konkursu dowolną liczbę komentarzy. 

4.3. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

4.4. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które:

4.4.1. zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

4.4.2. zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe;

4.4.3. naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;

4.4.4. naruszają dobre obyczaje;

4.4.5. są niezgodne z Regulaminem.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Prac Konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.

4.6. Prace Konkursowe, o których mowa w pkt 4.4.powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

4.7. Rejestracja udziału w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej na Stronie konkursowej.

Sekcja 5. Nagrody

5.  

5.1. W Konkursie przewidziano nagrody w formie zestawów kosmetyków marki Cztery Pory Roku.

5.2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora konkursu. 

5.4. Nagrody wymienione pkt. 5.1. zostają przyznane 3 osobom, które zgodnie z decyzją Jury nadesłały najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

5.6. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości.

5.7. Wygrane w konkursie mogą podlegać opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

5.8. Za wysyłkę nagród Laureatom odpowiada Organizator.

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych, które według Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą.

5.10. Zwycięzcy Konkursu, aby otrzymać nagrodę są zobowiązani do podania swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr telefonu oraz adresu do korespondencji do wiadomości Organizatora w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody zostaną wysłane po skompletowaniu wszystkich danych laureatów, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.

5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.

5.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

Sekcja 6. Prawa Autorskie

6.  

6.1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

6.1.1. posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści,

6.1.2. treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,

6.1.3. treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,

6.1.4. nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej za wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela wyłącznej, nieodpłatnej i przenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Pracy Konkursowej na okres do 31 grudnia 2023 r. na następujących polach eksploatacji:

6.2.1. powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów,

6.2.2. wykorzystania fragmentów jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora,

6.2.3. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych,

6.2.4. powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na innych portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.

6.3. Uczestnik zgadza się na udzielenie przez Organizatora sublicencji w zakresie określonym w niniejszej sekcji na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności na rzecz Facebook oraz innych stron internetowych, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych.

6.4. Uczestnik zobowiązuje się nie udzielać licencji wyłącznej lub niewyłącznej na użytkowanie lub eksploatację Pracy Konkursowej innym niż Organizator podmiotom w czasie trwania Konkursu.

6.5. Laureaci zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących Pracy Konkursowej na Organizatora.

6.6. Laureaci Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Pracy Konkursowe nie przysługiwały im w zakresie, w jakim miało nastąpić ich przeniesienie lub udzielenie licencji na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.7. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.

6.8. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej z Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet w przypadku niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez Facebook Inc lub Organizatora.

6.9. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z Pracy Konkursowej w ramach informowania o Konkursie i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Organizatora oraz jego działalności we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności, a także w ramach prezentowania jego dorobku. Licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej są wydane bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Uczestnika i innych podmiotów uprawnionych do Pracy Konkursowej w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej i dysponowania nimi. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań Pracy Konkursowej i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.

6.10. Niezależnie od powyższego Organizator, w oparciu o przepis art. 921§3 kodeksu cywilnego zastrzega, iż z datą przekazania Laureatom Konkursu Nagród określonych w treści pkt.3. Regulaminu, nabywa nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych. W celu uniknięcia wątpliwości nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w niniejszym Regulaminie, oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestników opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.

6.11. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu i przesłaniem Pracy Konkursowej Uczestnicy zrzekają się wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.

6.12. Wydanie Nagród Laureatom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.

Sekcja 7. Uczestnictwo w konkursie i wykluczenie z Konkursu

7.  

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi oraz innym podmiotom.

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych postanowień Regulaminów Portalu Facebook, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zablokowania dostępu użytkownikowi do Konkursu.

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

 

Postanowienia końcowe

8.  

8.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.

8.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

8.3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

8.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie.

8.6. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.
 
Dominika Tworek
Dominika Tworek
Młoda mama, bezgranicznie zakochana w swojej rodzinie. Na blogu oprócz naszej codzienności, chciałabym pokazać siebie i swoją pasję jaką bez wątpienia jest moda. Zapraszam do mojego świata.

Dodaj komentarz

anuluj pisanie odpowiedzi

Dominika Tworek


Dominika Tworek

Młoda mama, bezgranicznie zakochana w swojej rodzinie. Na blogu oprócz naszej codzienności, chciałabym pokazać siebie i swoją pasję jaką bez wątpienia jest moda. Zapraszam do mojego świata.

Najpopularniejszy post


Wełniane, kaszmiorowe- każde!

Wyszukaj


Zapytanie

CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIOWY

Dominika Tworek | Parenting Lifestyle Fashion ,

e-mail: kontakt@dominikatworek.pl

Parenting Lifestyle Fashion by Dominika Tworek
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna